Skip to content
Home » ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

  • by
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้

  1. การวางแผนและศึกษากฎหมาย: ก่อนที่จะนำเข้าสินค้า คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ รวมถึงอัตราค่าภาษีนำเข้า ระเบียบการควบคุมการนำเข้า และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการนำเข้าสินค้าของคุณ คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมสินค้าเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องในการนำเข้าสินค้า
  2. การจัดเตรียมเอกสาร: คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้า เอกสารเหล่านี้อาจมีหลักฐานทางการค้า เช่น เอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice)ใบรับรองการผ่านมาตรฐานคุณภาพ หรือใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณอาจต้องรวบรวมเอกสารอื่น ๆ เช่นใบอนุญาต หรือใบรับรองต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายและกฎระเบียบของสินค้าแต่ละประเภท
  3. การเลือกผู้จัดส่ง: เลือกผู้จัดส่งหรือบริษัทขนส่งที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำจัดส่งสินค้า ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้จัดส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้รสร้างใบขนสินค้า: เมื่อคุณเลือกผู้จัดส่งที่เหมาะสม
  4. การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร: เมื่อสินค้าถึงท่าเรือหรือสนามบินปลายทาง คุณจะต้องการปฏิบัติพิธีการก่อนที่สินค้าจะถูกปล่อยเข้าประเทศ กระบวนการนี้รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร โดยคุณจะต้องสร้างใบขนสินค้าหรือใบปะหน้าสินค้า (Invoice) ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้า รวมถึงปริมาณ ราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น ใบขนสินค้าจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและประเมินภาษีนำเข้า จากนั้นจะเป็นกระบวนการการตรวจสอบสินค้า และการประเมินภาษีนำเข้า คุณอาจต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและชำระภาษีนำเข้าก่อนที่จะได้รับสินค้า
  5. การจัดส่งสินค้า: เมื่อผ่านกระบวนการทางศุลกากรแล้ว คุณสามารถจัดส่งสินค้าถึงที่หมายโดยใช้บริการขนส่งที่คุณเลือกไว้ ให้แน่ใจว่าคุณทำการประกันสินค้าในกรณีที่เกิดค

จากที่ได้อธิบายมาเป็นขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้นในภาพรวม ในการนำเข้าสินค้าจริงอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ในการนำเข้าอีกบ้าง ซึ่งหากผู้อ่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเราได้โดยตรง

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง…

Read More
dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า- ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ- ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL…

Read More

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการนั้น และเป็นรายได้ของรัฐบาลประเทศปลายทางที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและให้บริการส่วนสาธารณะต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ภาษีนำเข้าสามารถคิดคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง อัตราภาษีนำเข้าอาจแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในกระบวนการศุนย์กลางและการนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประโยชน์และเสียของการนำเข้าสินค้าด้วย เพราะภาษีนำเข้าอาจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขายของสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปิดระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับในการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจะมีภาษีหลักภาษีที่ผู้นำเข้าต้องเสีย คือ อากรนำเข้า จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า…

Read More
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้ การวางแผนและศึกษากฎหมาย: ก่อนที่จะนำเข้าสินค้า คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่าง…

Read More
ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากรหรือความผิดกฎหมายศุลกากร ใครได้ยินคำนี้แแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว ไม่อยากเจอ แต่ความผิดทางศุลกากรมีอะไรบ้างและมีค่าปรับหรือบทลงโทษอย่างไร สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาอธิบายถึงความผิดทางศุลกากรว่า เมื่อเรานำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออก มีความผิดที่มักจะพบอยู่เป็นประจำว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ไว้เตือนตัวเองให้คอยตรวจสอบข้อมูลที่เราสำแดงในใบขนสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 1. ความผิดฐานสำแดงเท็จ…

Read More
สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยทันทีที่ของมาถึง โดยสินค้าเร่งด่วนจะเป็นสินค้าตามประเภท 1-4 เท่านั้น โดยสินค้าเร่งด่วนจะต้องมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท…

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN