Skip to content
Home » About Us

About Us

JP Cargo Service customs clearance services for imported products. we help our customer plan tax expenses and Consult about problems with products stuck at the Customs process . We have experience in clearing imported products for more than 15 years, clearing products with all kinds of problems. Ready to give advice and solve all your problems.

We provide clearance services. With a team of experts in customs tariffs Customs procedures Helps import your products smoothly, conveniently and quickly. Eliminate problems with products stuck at customs. We provide the following services :

– Consult about problems with products stuck at customs procedure and help plan tax payments Help check customs tariffs. – clearance of goods shipped with FedEx, TNT, DHL, UPS. – Consult on issues regarding products with FDA, TIS, NBTC, and Agriculture licenses. – Pass the formalities for Express products (urgent items) imported with FedEx, TNT, DHL, UPS, etc. – Consult about problems with products such as problems with low price declarations. Customs tariff problems, etc.

### If you have problems with importing, we are happy to give advice ###

Tel : 065-615-5153 | Line : @jpcargoservice | | Email : jpcargoservice168@gmail.com

add-line    add-whatsapp

ส่งสินค้า Fedex ติด ศุลกากร

บางครั้งเมื่อส่งสินค้ามากับ Fedex ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าจากเว็บไซท์ E-Commerce ต่าง ๆ แล้วเราตรวจสอบ Tracking หรือมีเจ้าหน้าที่ของ Fedex ติดต่อเรามาว่าสินค้าติดติดอยู่ที่ด่านศุลกากร ทาง…

Read More
dhl-ติดศุลกากร

dhl ติด ศุลกากร

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ JP Cargo Service จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับกรณีที่เราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าส่งมากับ DHL แล้วสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อเพื่อนๆ ได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อ – เป็นตัวอย่างสินค้า- ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ- ส่งของใช้ส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อได้ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ DHL…

Read More

ภาษีในการนำเข้าสินค้า

ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง ภาษีนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการนั้น และเป็นรายได้ของรัฐบาลประเทศปลายทางที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและให้บริการส่วนสาธารณะต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ภาษีนำเข้าสามารถคิดคำนวณตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในประเทศหรือพื้นที่ปลายทาง อัตราภาษีนำเข้าอาจแตกต่างกันไปตามสินค้าหรือบริการที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในกระบวนการศุนย์กลางและการนำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประโยชน์และเสียของการนำเข้าสินค้าด้วย เพราะภาษีนำเข้าอาจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขายของสินค้า ทำให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปิดระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับในการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยจะมีภาษีหลักภาษีที่ผู้นำเข้าต้องเสีย คือ อากรนำเข้า จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า…

Read More
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเบื้องต้น

สำหรับท่าน ที่สนใจจะนำเข้าสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บทความนี้ JP Cargo Service จะมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายหรือเข้ามาใช้ สรุปสั้น ๆ ดังนี้ การวางแผนและศึกษากฎหมาย: ก่อนที่จะนำเข้าสินค้า คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่าง…

Read More
ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร

ความผิดทางศุลกากรหรือความผิดกฎหมายศุลกากร ใครได้ยินคำนี้แแล้วรู้สึกว่าน่ากลัว ไม่อยากเจอ แต่ความผิดทางศุลกากรมีอะไรบ้างและมีค่าปรับหรือบทลงโทษอย่างไร สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาอธิบายถึงความผิดทางศุลกากรว่า เมื่อเรานำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออก มีความผิดที่มักจะพบอยู่เป็นประจำว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ไว้เตือนตัวเองให้คอยตรวจสอบข้อมูลที่เราสำแดงในใบขนสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 1. ความผิดฐานสำแดงเท็จ…

Read More
สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้าเร่งด่วน (Express)

สินค้า Express คืออะไร สำหรับสินค้า Express คือสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการของเร่งด่วนร้องขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยทันทีที่ของมาถึง โดยสินค้าเร่งด่วนจะเป็นสินค้าตามประเภท 1-4 เท่านั้น โดยสินค้าเร่งด่วนจะต้องมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท…

Read More
en_USEN