Skip to content
Home » เช็คพิกัด

เช็คพิกัด

เช็คอัตราภาษี

วิธีการเช็คอัตราภาษีโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร

  • by

สำหรับบทความนี้ JP Cargo Service จะมาสอนวิธีการเช็คอัตราภาษีนำเข้าโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร กับเว็บค้นหาพิอัตราอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ก่อนอื่นหากเราได้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากรจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในอาเซียน พิกัดอัตราศุลกากรอาจจะแตกต่างประประเทศเราบ้างในหลักที่ 7-8  เมื่อเรารู้พิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) 8 หลักของสินค้าที่จะนำเข้าแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซท์ http://itd.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซท์แล้วให้ใส่รหัสพิกัดอัตราศุลกากร (HS CODE)… Read More »วิธีการเช็คอัตราภาษีโดยใช้ HS Code หรือพิกัดอัตราศุลกากร

thTH