Skip to content
Home » นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

นำเข้ากัญชาได้หรือไม่หลังจากปลดล็อคแล้ว

  • by
นำเข้ากัญชา

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านสำหรับบทความในวันนี้นั้นมีที่มาจากลูกค้าของเราหลายท่านได้อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ ว่ากัญชาปลดล็อคจากบัญชียาเสพติดแล้วสามารถนำเข้าได้แล้วหรือยัง

JP Cargo Service ขออนุญาตไล่เรียงให้ท่านผู้อ่านดังนี้นะครับ แต่เดิมพืชกัญชานั้นเป็นยาเสพติด ซึ่งการนำเข้านั้นไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นของต้องห้ามนำเข้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด

มาตรา 244 พ.ร.บ. ศุลกากรบัญญัติไว้ว่า มาตรา ผู้ใดนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
ส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําโดยหลีกเลี่ยง
ข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันกัญชาถึงแม้ว่าจะถูกปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว แต่เมื่อสินค้ากัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง กัญชาย่อมถูกควบคุมโดย พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2508 โดยถือเป็นของต้องกำกัด ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากกรมวิชาการเกษตรก่อน โดยส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชสกุลแคนนาบิส.(Cannabis.L.).เช่น ดอกกัญชา เป็นต้น จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยจะมีข้อยกเว้นคือ อาหารสำเร็จรูป (แต่จะถูกควบคุมโดย อ.ย. เช่นกัน) , ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ (ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกรมปศุสัตว์) อาหารมนุษย์ (ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ อ.ย.) หรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรม โดยจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด ดังนั้น ณ ปัจจุบันส่วนใดๆ ของพืชกัญชายังไม่สามารถนำเข้าได้เป็นการทั่วไป ยกเว้นแต่เมล็ดกัญชาซึ่งจะนำเข้าได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

ดังนั้นเพื่อนๆ ที่จะนำเข้า ช่อดอก สารสกัด ลำต้น กิ่งใบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชกัญชา ณ วันนี้จึงยังไม่สามารถนำเข้าได้ หากนำเข้าจะต้องยกของให้ตกเป็นของแผ่นดิน แถมยังอาจจะมีโทษอย่างอื่นตาม พ.ร.บ. ศุลกากร และ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 กันด้วยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
สินค้านำเข้าติดใบอนุญาต
สินค้าติดใบอนุญาต

หลายคนที่สั่งของเข้ามาแล้วพบว่าสินค้าไม่สามารถเคลียร์ออกมาจากด่านได้ เพราะว่าสินค้านั้นติดใบอนุญาต แ Read more

ชิปปิ้งคืออะไร 

หลายคนที่เพิ่งอยู่ในวงการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า มักจะมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วชิปปิ้งคืออะไร มีอาชีพอะ Read more

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *